Formulář pro reklamaci zboží

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení: …................................................................................

Bydliště: …...............................................................................................

E-mail:   …...............................................................................................

Telefonní číslo:    ….................................................................................

Prodávající / adresát:

Maku Maku s. r. o.

IČ: 11671238

10100 Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108

Zastoupena: Bc. Martin Kuchař, info@miningcase.cz, +420 734 874 565

 _______________________________________________________________________________

Reklamované zboží:

...............................................................................................................

Datum nákupu: .......................................................

Číslo objednávky / dokladu: ....................................

 _______________________________________________________________________________

Podrobný popis závady:


Návrh způsobu řešení: _______________________________________________________________________________

Poznámka:

  1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
  2. Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naší emailovou adresu info@miningcase.cz
  3. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při dopravě prodávajícímu.

    V .................................

    dne …....................................     Podpis kupujícího: ....................................